O FIRMIE ZESPÓŁ USŁUGI KONTAKT

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAFFINA.COM

I. Postanowienia Ogólne

1. Sklep internetowy www.baffina.com prowadzony jest przez Baffina Enterprise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Staniewicka 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Re-jonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000508980, NIP: 701 042 36 16, REGON: 147232274, kapitał zakładowy w pełni opłacony 40.000zł, adres poczty elektronicznej: sa-lon@baffina.com, numer telefonu kontaktowego: 731 500 288.

2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

3. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Sprzedawca – Baffina Enterprise Sp. z o.o., ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000508980, NIP: 701 042 36 16, REGON: 147232274, adres poczty elektronicznej: salon@baffina.com, numer telefonu kontaktowego: 731 500 288.
b) Zamawiający lub Klient - osoba, która złoży Zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
c) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.baffina.com, zwany również Sklepem Baffina.com.
d) Zamówienie - oferta skierowana do Sprzedawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej przewidzianej przepisami niniejszego regulaminu, dotycząca nabycia towaru.
e) Koszty dostawy towaru - koszty ponoszone dla celów dostarczenia towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.
f) Cennik Dostaw – wykaz sposobów dostawy towarów wraz z Kosztami dostawy towarów.
g) Stan Magazynowy - zapas danego towaru dostępny do sprzedaży dla Klientów w magazynie.


II. Ceny towarów i jednostki sprzedaży

1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

2. W sklepie internetowym są stosowane następujące kategorie cenowe:


a) Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług
b) Cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy www.baffina.com.3. Ceny w Salonach sprzedaży Baffina mogą różnić się od cen prezentowanych na stronie sklepu internetowego.

4. Jednostką sprzedaży jest m2, jednak sprzedaż towaru odbywa się w pełnych opakowaniach (kartonach), zawierających zazwyczaj ilość różną od 1 m2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie podane są jako ceny jednostkowe, jednak dla wygody kupującego podano również cenę za pełne opakowanie. Wyjątek stanowią płytki dekoracyjne („Dekory”), dla których podano cenę za sztukę.

5. Ceny towarów nie zawierają Kosztów dostawy towaru. Koszty dostawy towaru ustalane są zgodnie z Cennikiem Dostaw.

6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w zakładce „Koszyk” i jest aktualizowana po dodaniu każdego towaru.

7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z Kosztami dostawy towaru podawana jest w zakładce „Koszyk”.

III. Sposoby płatności

1. Płatności w sklepie internetowym www.baffina.com można dokonywać przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy.

2. Warunkiem realizacji zamówienia, towaru dostępnego na Magazynie, jest uiszczenie przez Zamawiającego całości należności Zamówienia.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Po tym okresie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

4. Warunkiem realizacji zamówienia, jest:


a) uiszczenie przez Zamawiającego zaliczki w wysokości 50% wartości Zamówienia, w momencie złożenia zamówienia,
b) uiszczenia pozostałych 50% wartości zamówienia po otrzymaniu od Sprzedającego informacji o gotowości Zamówienia do wysyłki/osobistego odbioru.


5. Towar zostanie wydany Klientowi wyłącznie w przypadku zaksięgowania na koncie Sprzedającego 100% wartości Zamówienia.

IV. Składanie zamówienia

1. Sklep internetowy www.baffina.com umożliwia Klientom:

a) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.komputronik.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
b) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w salo-nach sprzedaży Baffina.


2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi , foldery, broszury, inne ma-teriały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.baffina.com kierowane przez Baffina Enterprise Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w ro-zumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.baffina.com. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4. Aby złożyć Zamówienie, należy na stronie internetowej http://www.baffina.com kliknąć na polecenie "Do Koszyka" znajdujące się przy wybranym towarze. Podobnie należy postępować z kolejnymi towa-rami, które Klient zamierza zamówić.

5. W Sklepie złożyć Zamówienie mogą jedynie te osoby, które uprzednio się w nim zarejestrowały i założyły w nim swoje konto. Warunkiem poprawnej rejestracji i założenia konta jest wypełnienie dostępnego w Sklepie formularza przez podanie działającego adresu email i hasła, przy pomocy których Klient będzie miał dostęp do swojego konta w Sklepie.

6. o złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje jego treść drogą mailową. W mailu znajduje się informacja na temat szczegółów Zamówienia oraz numer Zamówienia, którym można się posługiwać podczas kontak-tów ze Sprzedawcą (przyspiesza to komunikację ze Sprzedawcą) oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na który należy dokonać zapłaty.

7. Klient może łączyć ze sobą swoje Zamówienia w celu przesłania ich jedną przesyłką. W tym celu należy złożyć kolejne Zamówienie. W polu uwagi do Zamówienia należy wpisać numer poprzedniego Zamó-wienia, które Sprzedawca ma połączyć. Połączeniu podlegają jeszcze niedostarczone / nieopłacone Zamówienia. Sprzedawca informuje Klienta niezwłocznie o połączeniu Zamówień. Po połączeniu Za-mówień Klient płaci tylko raz za ich dostarczenie.

8. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

9. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie Zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

V. Realizacja Zamówienia

1. W Sklepie znajdują się towary dostępne od ręki i dostępne na zamówienie.

2. Sprzedawca dokonuje dostawy towaru dostępnego od ręki maksymalnie w terminie 5 dni roboczych (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W takim samym terminie towar jest dostępny do odbioru w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego.

3. Sprzedawca dokonuje dostawy towaru dostępnego na zamówienie maksymalnie w terminie 30 dni kalendarzowych. W takim samym terminie towar jest dostępny do odbioru w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar dostarczyć w terminie, nie bierze jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane tzw. zdarzeniami losowymi (np. wpływem warunków atmosferycznych na transport).

4. Termin dostawy towaru rozpoczyna się w chwili wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej lub częściowej płatności za Zamówienie (zaliczka). Za datę dokonania zapłaty za Zamówienie przy wykorzystaniu przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, uważa się datę uznania rachunku Sprzedawcy.

5. Dostawa towaru rozumiana jest jako skompletowanie zamawianego towaru, przygotowanie dokumentów, zapakowanie oraz przekazanie przesyłki firmie kurierskiej oraz objęcie towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

6. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) z warunkami udzielonej gwarancji a w przypadku wybranych produktów gwarancja producenta.

VI. Dostawa

1. Dostawa zamówionego towaru może odbywać się przesyłką kurierską.

2. Sprzedawca udostępnia także możliwość odbioru osobistego towaru z magazynu pod adresem: ABC Direct Contact Sp. z o.o., ul. Słoneczna 3c, 05-270 Marki, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.

3. Koszty dostawy ponosi Klient (o wysokości tych kosztów Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia). Odbiór osobisty jest nieodpłatny.

4. Koszty dostawy towaru wskazane są w Cenniku Dostaw.

5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić s tan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Baffina Enterprise Sp. z o.o. zaleca sporządzić protokół szkodowy.

VII. Zasady dokonywania reklamacji i zwrotu towaru (odstąpienie od umowy).

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 us t. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres salon@baffina.com lub Baffina Enterprise Sp. z o.o. 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 18.

3. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik

4. W przypadku odstąpienia od umowy zarówno Sprzedający, jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wzajemnych świadczeń.

5. Zwracany towar, zakupiony w sklepie www.baffina.com prosimy przesyłać na adres magazynu Sprzedawcy. Magazyn prowadzony jest przez spółkę ABC Direct Contact Sp. z o.o., ul. Słoneczna 3c, 05-270 Marki.

6. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

7. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

8. Towar powinien zostać przesłany kompletny w celu uniknięcia zaistnienia niezgodności z umową. Wskazane jest załączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

9. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopia dokumentu sprzedaży).

10. Koszty zwrotu towaru ponosi konsument

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Zwrot pieniędzy za zwrócony towar nastąpi na konto bankowe, wskazane przez Klienta lub, o ile Klient nie posiada własnego rachunku bankowego, przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ; (4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towar inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14. Reklamacje związane z towarem oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu można składać: pisemnie na adres: Baffina Enterprise Sp. z o.o.,. ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@baffina.com

15. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację oraz numeru zamówienia – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

16. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

17. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez Internet (odstąpienia od umowy) w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Imię i nazwisko: .................................................................................................
Adres zamieszkania: .................................................................................................
E-mail: .................................................................................................
Telefon kontaktowy: .................................................................................................
Faktury, data wystawienia: .................................................................................................
Zwracany produkt: .................................................................................................
Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr: .................................................................................................
należące do: .................................................................................................
(należy wypełnić w przypadku, gdy właścicielem rachunku nie jest osoba zwracająca produkt)

......................................... .....................
(miejscowość, data)                   (podpis)

VIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.baffina.com są przetwarzane przez Baffina Enterprise Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 18.

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:

a. w realizacji umowy,
b. w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
c. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych,


3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Baffina Enterprise Sp. z o.o. realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

4. Klient ma. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.baffina.com w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

X. Postanowienia końcowe

1. W kontaktach z klientem, Baffina Enterprise Sp. z o.o. korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).

2. Baffina Enterprise Sp. z o.o. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

3. Baffina Enterprise Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w kodeksie cywilnym.

4. Zgodnie z art. 8 us t. 3 pkt 2 li t. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

5. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
d. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.


6. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.baffina.com

7. Regulamin sklepu internetowego Baffina Enterprise Sp. z o.o. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).  

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem [4]
[5]
[6]

Instrukcja wypełniania.
[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

- w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";
- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";
- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";
- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";
- w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".


[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:
- "Odbierzemy rzecz"; lub
- "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";
b) proszę wpisać:
- "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";
- "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";
- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą:
"Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub
- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz
c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy."[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy."  

Cennik Dostaw

1. Transport na terenie aglomeracji Warszawskiej jest bezpłatny. Aglomeracja Warszawska obejmuje m. st. Warszawa (18 dzielnic: Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz) oraz miasta Legionowo, Wołomin, Ząbki, Marki, Zielonka, Kobyłka, Radzymin, Nieporęt.

2. Koszty transportu poza aglomeracją warszawską:

a. Paczka do 31,5 kg – 19,68 zł brutto
b. Paleta do 1000 kg – 129,15 zł brutto


3. Przesyłki na terenie aglomeracji Warszawskiej realizuje ABC Direct Contact Sp. z o.o. lub DHL

4. Przesyłki poza aglomeracją Warszawską realizuje DHL.